De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Kwaliteitsborging

TBR 2024 - 13 Raakvlakken tussen publiek en privaat bouwrecht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb in werking getreden. De Wkb introduceert een publiek-privaat stelsel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Dit artikel in het Tijdschrift voor Bouwrecht van februari 2024 mij en mr. dr. ing. P.M.J. de Haan gaat in op de vraag of het stelsel van kwaliteitsborging goed aansluit op de wijzigingen in het BW. Je leest of de publiek- en privaatrechtelijke wijzigingen goed op elkaar aansluiten en de raakvlakken voldoende zijn uitgewerkt.

Brief aan Eerste Kamer: geef duidelijkheid over de Wkb

Op 15 april 2021 heeft de Eerste Kamer vragen gesteld over de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) als onderdeel van het private stelsel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) dat onderdeel is van het publieke stelsel van kwaliteitsborging.

De vragen van de Eerste Kamer getuigen van een beperkt begrip van het publiek-private stelsel van de Wkb met onzekerheid en onduidelijkheid over de inhoud en de inwerkingtreding van de Wkb tot gevolg. Het uitblijven van de datum van inwerkingtreding zorgt ook voor onzekerheid bij de bouw en de kwaliteitsborgers die de Wkb willen en moeten uitvoeren. In deze brief beantwoord ik de vragen van de Eerste Kamer met betrekking tot het BW. Hopelijk draagt de inhoud van mijn brief bij aan meer begrip van de Wkb met een spoedige inwerkingtreding van deze wet tot gevolg.

(meer…)

TBR 2017 / 33 gastnoot over de verhouding tussen de bouwvergunning, de minimumeisen van het Bouwbesluit 2003 en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Mochten kopers van appartementen verwachten dat de geluidsisolatie van de verbouwde verdiepingsvloeren voldeed aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2003, terwijl de tekening bij de bouwvergunning niet aan deze eisen voldeed en aanneemster de verdiepingsvloeren conform de bouwvergunning had verbouwd?
Volgens de Raad van Arbitrage voor de Bouw wel.

De privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de kwaliteitsborger, instrumentbeheerder en toelatingsorganisatie

Zijn de toelatingsorganisatie, instrumentbeheerder en kwaliteitsborger als partijen in de bouwketen jegens de opdrachtgever/vergunninghouder van een bouwwerk zoals bedoeld in de Wkb in privaatrechtelijke zin aansprakelijk wegens onrechtmatige daad of wanprestatie op het moment dat het bouwwerk niet voldoet aan de constructieve vereisten van het Bouwbesluit?

(meer…)

Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

De drie hoofdlijnen van het stelsel van private kwaliteitsborging vertonen enerzijds een bepaalde samenhang, anderzijds kunnen zij apart van elkaar worden uitgewerkt. Gezien de hoeveelheid rapporten, adviezen en meningen van de kwartiermakers, kennisinstituten, de politiek, beheerders van certificerings- en erkenningsregelingen, keurmerkorganisaties en andere betrokkenen bij dit onderwerp, is het niet makkelijk om door de bomen het bos te zien.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.