De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Expert civiel bouw- en vastgoedrecht

Als advocaat civielrechtelijk bouw- en vastgoedrecht ondersteun ik sinds 2000 zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het maken van duidelijke afspraken, het voorkomen en oplossen van geschillen. Mijn expertises zijn:

Ottilie Laan - De Bouwadvocaat
Ottilie Laan, advocaat bouw- en vastgoedrecht

Klik op een titel voor meer informatie over de desbetreffende expertise.

Utiliteits- en woningbouw

In de utiliteits- en woningbouw sta ik partijen bij zoals aannemers, onderaannemers, installateurs, architecten, projectmanagementbureaus en leveranciers.

Ik adviseer bij de juridische vormgeving en (her)ontwikkeling van grotere en kleinere bouwprojecten waaronder overheidsgebouwen, ziekenhuizen, kantoren, woontorens, appartementen(complexen), monumentale gebouwen en woningen.

Ontwikkelaars en aannemers adviseer ik regelmatig over koop-/aanneming met garantie- en waarborgregeling, al dan met een garantie-of waarborgregeling van Woningborg of SWK.

Bij traditionele werken waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp en de aannemer voor de uitvoering, adviseer ik over bouwcontracten waarop de UAV (2012 of 1989), de AVA (1992, 2013), de ALIB (1992 of 2013) van toepassing zijn verklaard.

Is de aannemer in meer of mindere mate of volledig verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het werk, dan adviseer ik over het bijbehorende geĆÆntegreerde bouwcontract in verschillende vormen waarop de UAV-GC 2005 van toepassing zijn en Design & Build (DB), Design & Construct (D&C), EPC, Turnkey en DB(F)MO (Design Build Finance Maintain Operate) contracten.

Vragen gaan vaak over: de juridische gevolgen van het niet rolvast zijn van een of beide partijen, de uitleg van de overeenkomst,de risicoverdeling van de overeenkomst, aansprakelijkheid, meerwerk, termijnoverschrijding, vertraging- en stagnatie, opschorting van verplichtingen en betalingsperikelen.

Bouwteam

Bouwteams als vroege samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en aannemer waarbij het ontwerp en de uitvoering tegelijkertijd worden aanbesteed nemen de laatste jaren een grote vlucht. Voordelen van een bouwteam zijn onder andere de gelijkwaardigheid van partijen, het gezamenlijk zoeken naar optimalisaties in het ontwerp, de vroegtijdige inbreng van uitvoerings- en kostentechnische kennis van de aannemer, minder faalkosten en een betere risicoverdeling dan gebruikelijk is bij UAV-GC en DB(F)MO-contracten.

Ik adviseer regelmatig over de keuze voor een model-bouwteamovereenkomst (VGBouw 1992 en KBNL), (ontwerp)aansprakelijkheid, het afbreken van (prijs)onderhandelingen, beƫindiging en de uitleg van de in de bouwteamovereenkomst gemaakte afspraken.

Infraprojecten (grond-, weg- en waterbouw - GWW)

Bij infraprojecten help ik partijen op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw (GWW) met de uitleg van RAW-bestekken en de UAV 2012, het inschrijven op aanbestedingen en met de contractvorming voor grondwerken voor het ontgraven van sloten en waterpartijen, de aanleg van dijken en kades, wegenbouw, waterbouw voor de aanleg van stuwen en sluizen en tunnels op basis van de UAV-2012 of de UAV-GC 2005.

Veel voorkomende kwesties zien op meerwerk, bouwtijdverlenging, vertraging en stagnatie, de overschrijding van hoeveelheden, eenheidsprijzen, een afwijkende bodemgesteldheid en aansprakelijkheid.

Architectenrecht

Ik adviseer architecten bij voorselecties, het inschrijven op aanbestedingen van opdrachten, bij de contractering van opdrachten op basis van DNR (2005 of 2011) en bij de invulling van hun rol onder de Wkb.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het omgaan met door de opdrachtgever gewenste afwijkingen van de DNR en het verkrijgen van een evenwichtig contract, meerwerk in de vorm van ontwerpaanpassingen, tekortkomingen in het werk het uitblijven van betaling, opzeggingsperikelen en vragen over inbreuk op het auteurs- en/of persoonlijkheidsrechten van de architect.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb en de Omgevingswet zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. Ik houd me sinds het eerste wetsvoorstel in 2014 intensief bezig met het private stelsel van de Wkb en de mogelijke juridische gevolgen daarvan voor de verschillende partijen in de bouw. De Wkb raakt de hele bouwketen.

Ik adviseer aannemers, onderaannemers, kwaliteitsborgers, opdrachtgevers, directievoerders, architecten, adviseurs en leveranciers over de mogelijke juridische gevolgen van de Wkb. Ik help onder andere bij het opstellen van overeenkomsten voor kwaliteitsborging, het aanpassen van aannemingsovereenkomsten aan de gewijzigde wettelijke regeling voor aanneming van werk in titel 7.12 BW.

Klik hier voor meer informatie over mijn Wkb-specialisatie

PPS en gebiedsontwikkeling

Ik ondersteun partijen bij de juridische aspecten van binnen-en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling. Ik heb ruime ervaring met het opstellen van samenwerkings- en andere publiek-private overeenkomsten (intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten (SOK) en Publiek-Private Samenwerkings (PPS)-overeenkomsten).

Daarbij adviseer ik ook over een passende samenwerkingsvorm en het oprichten van gezamenlijke entiteiten zoals een BV, BV/CV of Vof.

Zonne-energie

Ik sta opdrachtgevers bij in projecten op het gebied van zonne-energie. Daarbij adviseer ik over de juridische aspecten van de ontwikkeling, financiering en exploitatie van grond- en dakgebonden zonneparken.

Huur- en vastgoedrecht

Ik sta regelmatig (institutionele) beleggers, ontwikkelaars en beheerders bij in kwesties die te maken hebben met huur- en algemeen vastgoedrecht.

Typische vragen zien op: het opstellen en aanpassen van huurovereenkomsten, het opstellen van allonges, het opstellen van Letters of Intent (LOI) en contractsoverneming.

Geschillen

Geschillen probeer ik te voorkomen. Lukt het niet om een geschil te voorkomen, dan procedeer ik daarover bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen of de gewone rechter.

Hulp nodig?

Neem contact op voor een korte inventarisatie en vrijblijvende kostenindicatie.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.