De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Bouwrecht

TBR 2024 - 13 Raakvlakken tussen publiek en privaat bouwrecht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb in werking getreden. De Wkb introduceert een publiek-privaat stelsel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Dit artikel in het Tijdschrift voor Bouwrecht van februari 2024 mij en mr. dr. ing. P.M.J. de Haan gaat in op de vraag of het stelsel van kwaliteitsborging goed aansluit op de wijzigingen in het BW. Je leest of de publiek- en privaatrechtelijke wijzigingen goed op elkaar aansluiten en de raakvlakken voldoende zijn uitgewerkt.

TBR 2022 - 3 Gastnoot over de kwalificatie als vaststellingsovereenkomst en een fatale termijn

Een overeenkomst heeft de rechtsgevolgen die partijen zijn overeengekomen, tenzij sprake is van dwingend recht. Van dwingend recht kun je niet afwijken. Om te weten waar je aan toe bent, is van belang hoe de overeenkomst kwalificeert. In deze noot beschrijf ik waarom de overeenkomst tot afwikkeling van het project kwalificeerde als vaststellingsovereenkomst en of de termijn voor het aanleveren van de planning een fatale termijn was.

Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

Het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel het vergroten van de bouwkwaliteit. Een overhaaste invoering van dit stelsel kan averechts werken. Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

(meer…)

TBR 2019 - 2 Gastnoot over opschorting, verzuim, oplevering en ontbinding van een aannemingsovereenkomst

Mag een aannemer de uitvoering van het werk opschorten en pas verder gaan als zijn opdrachtgever heeft betaald?  Of mag de opdrachtgever zijn betalingsverplichting opschorten, omdat hij meent dat hij al voldoende heeft betaald, terwijl sprake is van gebreken en het werk nog niet is opgeleverd? Wie moet als eerste presteren? En mag de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst ontbinden, omdat de aannemer het werk na in gebreke te zijn hersteld niet hervatte?

 

Verzuim en ingebrekestelling bij aanneming van werk

'A lawyer's nightmare.' Zo wordt het systeem van verzuim en ingebrekestelling in het Burgerlijk Wetboek wel genoemd. In de praktijk is ook bij aanneming van werk niet duidelijk wanneer een schuldeiser mag aannemen dat zijn wederpartij wel niet zal nakomen, of hij de wederpartij dan in gebreke moet stellen of dat hij kan volstaan met een schriftelijke aansprakelijkstelling of dat sprake is van verzuim van rechtswege.

Aannemer aansprakelijk voor mandelige muur aan vrijstaande woning

Gastnoot bij een zaak waarbij de aannemer aansprakelijk was voor de schade voor kopers door het ontstaan van een mandelige muur. Kopers hadden een vrijstaande woning gekocht. De aannemer bevestigde de carport van de buren aan de zijmuur van de woning van kopers. Hierdoor werd de zijmuur en was geen sprake meer van een vrijstaande woning.

Het einde van de wettelijke mandeligheid

Mandeligheid is een goederenrechtelijke status van onroerende zaken die wordt geregeld in titel 5.5 BW. Op grond van het bepaalde in art. 5:62 BW ontstaat mandeligheid ten aanzien van scheidsmuren, hekken en heggen van rechtswege. Deze vorm van mandeligheid wordt daarom ook wel 'wettelijke mandeligheid' genoemd. In dit artikel bespreek het einde van de wettelijke mandeligheid.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.