De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Korting UAV: hoe je niet méér betaalt dan je moet betalen

Schiphollen, noemt oud-minister Winsemius het: als een overheid zijn burgers schijnbaar serieus neemt, maar de afspraken toch niet nakomt.

Over Aalsmeer vliegen elke 24 uur 500 vliegtuigen. De groei van Schiphol levert geluidshinder op voor de plekken waar de meeste mensen wonen: Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer. Terwijl in het Alders-akkoord toch echt was afgesproken om de hinder van laagvliegende vliegtuigen boven woonwijken te vermijden. Oneerlijk, vinden de getroffenen.

Aannemers die bij te late oplevering van het werk de korting UAV betalen over kalenderdagen, terwijl dat niet is afgesproken, vinden dat óók oneerlijk. 

Wat is de korting UAV?

Als je het werk te laat oplevert, mag de opdrachtgever korten op de aanneemsom.

Die korting is een boete In de zin van artikel 6:91 BW. voor de aannemer. Voor de opdrachtgever is de korting een vaste schadevergoeding. Ook wel gefixeerde schadevergoeding genoemd. De aannemer hoeft op deze manier niet aan de hand van artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek (wanprestatie) te bewijzen dat hij schade heeft geleden en hoeveel. Volgens artikel 6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek treedt de korting in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet.

Dat betekent dat je bij te late oplevering een vast bedrag aan korting kwijt bent.

Met de korting UAV voorkom je discussie over de schade die de opdrachtgever in werkelijkheid heeft geleden. Die schade kan hoger of lager zijn dan het kortingsbedrag. Als de schade in werkelijkheid hoger is dan het kortingsbedrag, werkt de korting UAV als exoneratiebepaling Met een exoneratiebepaling kun je je wettelijke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, ontstaan door wanprestatie of onrechtmatige daad, uitsluiten of beperken. Zie ook: RvA 11 februari 2013, nr. 33.115.

De UAV bepalen dat het kortingsbedrag in het bestek is opgenomen. Staat het kortingsbedrag niet in het bestek, dan bepalen de UAV Paragraaf 42 lid 2 UAV 2012: Het bedrag der kortingen wordt in het bestek bepaald. Bij gebreke van zodanige bepaling bedraagt het € 60 per dag. dat het kortingsbedrag € 60,- is voor elke dag dat je te laat oplevert.

De opdrachtgever moet de korting na te late oplevering zo snel mogelijk inhouden, bij de eerstvolgende betalingstermijn of bij volgende termijnen. Dan kun je actie nemen als je het daar niet mee eens bent

Is een dag een kalenderdag of een werkdag?

Volgens de UAV 2012 is een dag Paragraaf 1 lid 1 UAV 2012 dag: kalenderdag. een kalenderdag. Hierdoor lijkt het alsof de opdrachtgever de korting over kalenderdagen mag opleggen. Dat is niet zo.

De UAV 2012 Paragraaf 42 lid 3 UAV 2012: Geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen werkdag zijn. Evenmin wordt korting opgelegd voor de zowel binnen als na bedoelde termijn gevallen dagen, dat de oplevering door overmacht is vertraagd, voor zover daarmede bij een verleende termijnverlenging geen rekening is gehouden. Vertraging in de voortgang van het werk door bedrijfsstoornissen en – indien de opleveringstermijn niet is bepaald in werkbare werkdagen – door onwerkbare dagen, wordt daarbij slechts als overmacht aangemerkt, voor zover die vertraging van ongewone duur is geweest. verbieden de opdrachtgever om korting op te leggen over dagen die géén werkdagen zijn. En ook niet bij te late oplevering door overmacht.

Als het bestek uitdrukkelijk afwijkt van de UAV, mag de opdrachtgever wèl korting opleggen over kalenderdagen. In de praktijk vergeten bestekschrijvers vergeten nog wel eens om  af te wijken van de UAV. Of ze wijken niet uitdrukkelijk Paragraaf 2 lid 1 UAV 2012: De bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken. af.

Ok, en hoe weet ik welke korting de opdrachtgever mag berekenen?

De opdrachtgever heeft recht op korting over de nà de opleveringsdatum verstreken werkdagen minus onwerkbare werkdagen, collectieve vrije dagen en de dagen die je recht geven op bouwtijdverlenging.

Ik geef een voorbeeld:

Het bestek Zie RvA d.d. 18 februari 2018, nr. 36.043. bepaalde:

Bij overschrijding van de oplevertermijn wordt een kortingsbedrag ingehouden van € 250,00 incl. btw per kalenderdag Dit is geen uitdrukkelijke afwijking, want het bestek wijkt niet letterlijk af van paragraaf 42 lid 3 UAV 2012. op de opleverbetalingstermijn.

Volgens de opdrachtgever was de korting: € 250,- x 158 kalenderdagen = € 39.500,-

Opleverdatum: 23 april 2014

Oplevering: 10 november 2015

Totale overschrijding bouwtijd 405 werkdagen minus:

135 dagen overeengekomen bouwtijd

43 onwerkbare werkdagen vanwege weersomstandigheden

81 collectieve vrije dagen vanwege de bouwvak

4 dagen latere oplevering in verband met het storten van de vloer

Overschrijding van de bouwtijd door de aannemer voor de korting:

142 dagen x € 250,- = € 35.500,-

De opdrachtgever hield geen rekening met de werkdagen waarover hij de korting mocht bereken. Daarom had hij recht op een korting over 142 dagen in plaats van over 158 kalenderdagen.

Maar een heel hoog kortingsbedrag in het bestek is toch onredelijk?

Soms wel, maar toch dat mag je dat afspreken.Tussen partijen geldt contractsvrijheid. Partijen zijn vrij zijn om af te spreken wat zij willen afspreken en met wie. Partijen zijn daarbij wel aan de grenzen van artikel 3:40 Burgerlijk Wetboek en de redelijkheid en billijkheid gebonden.

Opdrachtgevers mogen in het bestek hele hoge kortingsbedragen opnemen, óók als het totale kortingsbedrag niet in relatie staat tot de aanneemsom en de schade die de opdrachtgever lijdt.Zie: RvA 24 juni 1996, nr. 17.676 en RvA 1 oktober 1997, nr. 19.168, BR 1999, blz: 64. Met de inschrijving accepteren aannemers dat.

Ja, maar ik had bij de inschrijving niet door dat de korting zó hoog kon worden

Je kunt de rechter vragen om de boete te matigen.Artikel 6:94 Burgerlijk Wetboek. Een beroep op matiging slaagt alleen niet snel, omdat je akkoord bent gegaan met de boete in het bestek. Ook al was dat misschien onbewust en wilde je dat achteraf niet.

En waar let ik nu op?

Lees het bestek zorgvuldig voordat je inschrijft. Stel vragen en probeer andere afspraken te maken als het bestek uitdrukkelijk afwijkt van de kortingsbepaling in de UAV. Wijkt het bestek daar niet of niet uitdrukkelijk vanaf, dan mag opdrachtgever de korting alleen opleggen over werkdagen conform de UAV.

Het boek voor aannemers en andere partijen in de bouw: Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

U las een artikel van Ottilie Laan

Als advocaat bouw- en vastgoedrecht ondersteun ik professionele opdrachtgevers met het maken van duidelijke afspraken en heldere communicatie tussen partijen in bouwprojecten.

Meer informatie:
Specialisaties en dienstverlening
Vrijblijvend contact opnemen

Ottilie Laan - De Bouwadvocaat

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?

Meldt u dan hieronder aan voor mijn nieuwsbrief.

U kunt zich altijd eenvoudig met één klik afmelden.

Over de auteur

Ottilie Laan

Ottilie Laan is bouw- en vastgoedadvocaat bij Bavelaar advocaten in Amsterdam. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Bel Ottilie op 020 - 320 12 34.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.